Rekrutacja

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa o profilu biomedycznym
Klasa o profilu społeczno-prawnym
Klasa o profilu menedżersko-turystycznym
Klasa o profilu lingwistycznym
Klasa o profilu matematyczno-informatycznym
TECHNIKUM Z ZAWODACH
Technik logistyk z innowacją służby mundurowe
Technik handlowiec z innowacją menedżersko-biznesową
Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODACH
Kucharz
Cukiernik
Ślusarz
Sprzedawca
Kierowca mechanik
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 
 
od 16 maja do 20 czerwca 2022– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów;
od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadponadstawowych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
do 13 lipca 2022 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
20 lipca 2022 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały;
od 16 maja do 25 lipca 2022 – wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i złożyli oświadczenie o wyborze Zespołu Szkół w Koniecpolu;
od 21 do 28 lipca 2022 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
29 lipca 2022 do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.