Rekrutacja

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - regulamin
Klasa o profilu biomedycznym
Klasa o profilu społeczno-prawnym
Klasa o profilu menedżersko-turystycznym
Klasa o profilu lingwistycznym
Klasa o profilu matematyczno-informatycznym
Klasa o profilu sportowym
TECHNIKUM Z ZAWODACH - regulamin
Technik logistyk z innowacją służby mundurowe
Technik handlowiec z innowacją menedżersko-biznesową
Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka
Technik mechatronik
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODACH - regulamin
Kucharz
Cukiernik
Ślusarz
Sprzedawca
Kierowca mechanik
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 
 
od 15 maja do 19 czerwca 2023 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów;
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadponadstawowych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
do 17 lipca 2023 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
18 lipca 2023 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały;
od 15 maja do 20 lipca 2023 – wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i złożyli oświadczenie o wyborze Zespołu Szkół w Koniecpolu;
od 18 do 25 lipca 2023 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
26 lipca 2023 do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Terminarz dla kandydatów do LO o profilu sportowym:

od 15 maja do 29 maja 2023 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów;
5. czerwca 2023, godz. 900 – termin przeprowadzenia prób sprawności;
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadponadstawowych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
do 17 lipca 2023  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
18 lipca 2023 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały;
od 18 do 25 lipca 2023 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
26 lipca 2023 do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.