Projekt pn. „Moja pasja - mój zawód” realizowany jest przez Powiat Częstochowski.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Łączna wartość projektu: 1 232 134,80 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa: 1 170 528,06 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Koniecpolu i Zespole Szkół w Złotym Potoku, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 97 uczniów szkół i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację następujących działań: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację kursów/studiów podyplomowy dla 7 nauczycieli, doradztwa zawodowego, staży uczniowskich, dodatkowych zajęć zawodowo specjalistycznych, kursów w zakresie: obsługi kas fiskalnych, wózków widłowych, koparko-ładowarki, przedstawiciela handlowego, prawa jazdy kat. B, grafiki komputerowej, obróbki cyfrowej zdjęć, carvingu, kuchni molekularnej, spawania MAG.

Wykaz szkół i zawodów w projekcie:
1)    Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku: (Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy);
2)    Zespół Szkół w Koniecpolu: (Technik handlowiec, Technik logistyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Branżowa Szkoła I Stopnia: Kierowca mechanik).


Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2020 r. - 30.09.2022 r.

Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022.


Rekrutacja do projektu

 

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie uczestnika projektu

Rekrutacja uczniów

Rekrutacja nauczycieli

Data:25.09.2020