Po dwóch latach realizacji przez Zespół Szkół w Koniecpolu projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”  nadszedł czas podsumowań.

W okresie od  2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wsparciem zostało objętych 126 osób, w tym 119 uczniów szkoły (34K/85M) i 7 nauczycieli (3K/4M).

Uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w zajęciach dodatkowych m.in: z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego, obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów tynków, a także języków obcych branżowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się płatne staże/praktyki zawodowe, do których przystąpiło 61 uczestników projektu.

 Jednak największą popularnością wśród uczniów cieszyły się kursy zewnętrzne zwiększające kompetencje oraz kwalifikacje, w ramach których 12 uczniów otrzymało uprawnienia operatora koparkoładowarki, 40 uczniów uczestniczyło w kursie operatora wózka widłowego, 30 w kursie spawania metodą MAG, 20 w kursie obsługi kasy fiskalnej i po 12 osób wzięło udział w kursach: przedstawiciela handlowego, tworzenia sklepu internetowego, carvingu, baristycznym oraz w kursie korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni do tworzenia dań.

Nauczyciele kształcenia zawodowego zwiększyli swoje kompetencje i umiejętności  poprzez udział w 12 kursach i szkoleniach m.in. kursie AutoCAD, kursie SEP do 1 kV, kursie cukierniczym i kucharskim,  kursach związanych z tematyką: psychologii sprzedaży i obsługi klienta, nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania i organizacji sprzedaży,  zarządzaniem transportem, szkoleniu z przepisów dotyczących rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców oraz  obsługi tachografu. Dodatkowo jeden nauczyciel ukończył trzysemestralne studia podyplomowe z Informatyki.

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego to nie tylko inwestycja w umiejętności i wiedzę uczestników projektu, ale także możliwość doposażenia pracowni szkolnych i pracowni zajęć praktycznych.

W ramach projektu trzy sale lekcyjne zostały zaadaptowane na pracownie z pełną infrastrukturą informatyczną, natomiast  w pracowni kształcenia w zawodzie kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych zostało podłączone zasilanie o napięciu 400 V.  Koszt modernizacji wyniósł 78 826,86 zł.

Doposażono także pracownie zajęć praktycznych w zawodach technik logistyk, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, mechanik pojazdów samochodowych/kierowca mechanik oraz pracownię budowlaną. Zostało zakupione doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych m.in. samochód do diagnostyki, 52 komputery stacjonarne, 6 projektorów i ekranów projekcyjnych, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, symulator tachografów, oprogramowanie do wyznaczania tras, tester diagnostyczny, stacja obsługi klimatyzacji, wyposażenie do pracowni gastronomicznej w tym m.in. piec konwekcyjno-parowy, piec cukierniczy, zmywarka do naczyń, sokowirówka, kawiarka elektryczna, szybkowar, szatkownica, miesiarka planetarna, serwisy kawowy i obiadowy. Zakupiono również 60 biurek komputerowych wraz z krzesłami komputerowymi, rusztowania budowlane, betoniarka, dalmierz laserowy oraz poziomicę laserowa ze statywem.

Wartość zakupionego do szkoły doposażenia wyniosła 531 380,35 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 152 981,06 PLN, w tym:

-  płatność ze środków europejskich: 980 033,90 PLN, co stanowi 85% całkowitych, wydatków kwalifikowalnych projektu;

-  dotacja celowa z budżetu krajowego: 115 298,11 PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

- wkład własny: 57 649,05 PLN, co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, z czego wkład rzeczowy (wkład niepieniężny): 24 860,00 PLN, natomiast wkład pieniężny: 32 789,05 PLN. 


 

 W okresie od  2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół w Koniecpolu realizowany był projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

 W projekcie wsparciem zostało objętych 126 osób, w tym 119 uczniów (34K/85M) i 7 nauczycieli (3K/4M).

Celem projektu  było zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Koniecpolu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły i dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz organizację dla uczniów:  zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego, obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów tynków, języków obcych branżowych, płatnych staży/praktyk oraz kursów: ECDL, operatora koparko-ładowarki, spawania MAG, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, przedstawiciela handlowego, tworzenie sklepu internetowego, carvingu, baristy, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy tworzeniu dań.

W ramach projektu 3 sale lekcyjne zostały zaadaptowane na pracownie z pełną infrastrukturą informatyczną. Zostało zakupione także doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych m.in. samochód do diagnostyki, komputery, projektory i ekrany projekcyjne, urządzenia wielofunkcyjne, symulator tachografów, oprogramowanie do wyznaczania tras, tester diagnostyczny, stacja obsługi klimatyzacji, , wyposażenie do pracowni gastronomicznej, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy, a także biurka i krzesełka.

Beneficjentem projektu był Powiat Częstochowski.

 


 Monika Gołdon
 
KURS SPAWANIA 

Od 14 września do 16 października 2020 r. 10 uczniów kształcących się w III klasie Branżowej Szkoły i stopnia w zawodzie kierowca mechanik uczestniczyło w kursie spawania metodą MAG.

Kurs został przeprowadzony przez P.H.T.U. „TRANS-AM” z Częstochowy w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Koniecpolu projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Łącznie od początku realizacji projektu  specjalistyczne szkolenie odbyło 25 uczniów szkoły. 

Kolejne 5 uczniów rozpoczęło udział w kursie od 27 października br.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy uzyskania uprawnień spawalniczych!
KURS OPERATOR KOPARKOŁADOWAREK 

Początek  nowego roku szkolnego to okres nie tylko wytężonej nauki, czas przygotowywania się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ale także czas zdobywania dodatkowych uprawnień przez naszych uczniów.

Od 1października do 17 października br. 8 uczniów kształcący się w III klasie Technikum w zawodzie technik logistyk i  technik handlowiec  uczestniczyło w kursie operator koparkoładowarek w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs został przeprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Koniecpolu projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Łącznie od stycznia 2019 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 14 uczniów szkoły.

Wszyscy uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uzyskali uprawnienia operatora koparko-ładowarki w zakresie klasy III.

Gratulujemy!