OFERTA EDUKACYJNA

           NA ROK SZKOLNY 2018/2019
UWAGA: Istnieje możliwość realizacji przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych 


 
    

 

Klasa o profilu  biomedycznym

 j. polski, matematyka, biologia, chemia

 Klasa o profilu społeczno – prawnym

 j. polski, matematyka, historia, j. obcy

Klasa o profilu lingwistycznym

j. polski, matematyka, j.angielski, j.niemiecki

Klasa o profilu menedżersko – turystycznym

 j. polski, matematyka, geografia,  j. obcy

Technik żywieni i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka 

 j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

  Technik handlowiec     z innowacją menedżersko –biznesową

 j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy

     Technik logistyk     z innowacją służby mundurowe

 j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

      Monter zabudowy  i robót wykończeniowych     w budownictwie

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Kucharz

 j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Cukiernik     j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Kierowca mechanik

 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Ślusarz

 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

   


 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

 

  

od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. kandydat loguje się w systemie rekrutacji elektronicznej i składa wniosek o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży;

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.  – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

6 lipca 2018 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

od 6 lipca 2018 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i złożył oświadczenie o wyborze ZSP w Koniecpolu;

od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.  – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego  woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego a, w przypadku szkoły  prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

13 lipca 2018 r.  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.od 18 maja do 26 czerwca 2018 r.    - składanie podań wraz z załącznikami;

6 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

13 lipca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

  

 
od 18 maja do 26 czerwca 2018 r.    - składanie podań wraz z załącznikami;

6 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

13 lipca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.