OFERTA EDUKACYJNA

           NA ROK SZKOLNY 2019/2020
UWAGA: Istnieje możliwość realizacji przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych 


 
     

 

Klasa o profilu  biomedycznym

 j. polski, matematyka, biologia, chemia

 Klasa o profilu społeczno – prawnym

 j. polski, matematyka, historia, j. obcy (najlepsza ocena)

Klasa o profilu lingwistycznym

j. polski, matematyka, j.angielski, j.niemiecki

Klasa o profilu menedżersko – turystycznym

 j. polski, matematyka, geografia,  j. obcy (najlepsza ocena)

Technik żywieni i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka 

 j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 
(najlepsza ocena)

  Technik handlowiec     z innowacją menedżersko –biznesową

 j. polski, geografia, matematyka, j. obcy (najlepsza ocena)

     Technik logistyk     z innowacją służby mundurowe

 j. polski, geografia, matematyka, j. obcy
(najlepsza ocena)

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

      Monter zabudowy  i robót wykończeniowych     w budownictwie

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Kucharz

 j. polski, matematyka, biologia, j. obcy
(najlepsza ocena)

Cukiernik     j. polski, matematyka, biologia, j. obcy
(najlepsza ocena)

Kierowca mechanik

 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Ślusarz

 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

   

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

 

   
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów;
od 21 do 25 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 do 15.00  – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego;
15 lipca 2019 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
16 lipca 2019 r.  godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

od 16 do 18 lipca 2019 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i złożył oświadczenie o wyborze ZSP w Koniecpolu;

od 16 do 24 lipca 2019 r. w godz. 8.00 do 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca 2019 r. godz. 9.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 


od 20 maja do 21 czerwca 2018 r.    - składanie podań wraz z załącznikami;

5 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

12 lipca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

  

 
od 20 maja do 21 czerwca 2018 r.    - składanie podań wraz z załącznikami;

5 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

12 lipca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.