Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 REKRUTACJA DO PROJEKTU
Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w partnerstwie z firmą Widrex-Trans Sp. z o.o.

Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania  11.2.  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania  11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.


Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 100 uczniów szkoły, w tym 28 kobiet oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, staży i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu.

Projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” zakłada konieczność zwiększenia współpracy szkół zawodowych z  lokalnymi pracodawcami w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym celu co najmniej 50 uczniów odbędzie staże i praktyki u pracodawców. Uczniowie zwiększą swoje kwalifikacje na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach na operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych w tym: carvingu, kelnerskim, barmańskim, baristycznym, a także w kursie spawania metodą MAG.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.

Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Całkowita wartość projektu: 698 178,71 PLN

Wartość dofinansowania  projektu:  663 269,77 PLN  stanowi nie więcej niż 95%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

-  płatność ze środków europejskich w kwocie 593 451,90PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

-  dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 69 817,87PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny: 34 908,94 co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Monika GołdonHARMONOGRAM ZAJĘĆ
Pażdziernik 2018 R.
 
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU


Termin rekrutacji do III edycji od 5 wrzenia 2018 r do 19 wrzesnia 2018 r.
Informacji nt. projektu udziela p. Gołdon (sala 31)


OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJECIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE
ZAŁ.1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
ZAŁ.2 WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
ZAŁ.3  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJECIE
ZAŁ.4 DEKLARACJA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE