Biblioteka szkolna


 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK       8.00 – 14.00

WTOREK               8.00 – 15.00

ŚRODA                 8.00 – 14.00

CZWARTEK            8.00 – 15.00

PIĄTEK                 8.00 – 14.00

 

 

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, studentów-absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu,  w kąciku czytelniczym.

W zeszycie uwag i dezyderat można zgłaszać swoje uwagi dotyczące biblioteki oraz dawać propozycje zakupu nowości. Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli. Ostatnio duży nacisk kładziony jest pod kątem nowej matury.

REGULAMIN
BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ
w Koniecpolu


1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy w regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także nauczyciele innych szkół oraz studenci absolwenci naszej szkoły.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

a) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) Korzystanie ze zbiorów na miejscu – w kąciku czytelniczym (lektury
szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe) oraz
wypożyczanie zbiorów,
c) Prowadzenie zajęć ścieżki czytelniczej i medialnej

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy z działu beletrystyki,
a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć ilość wypożyczonych tomów.

6. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nią inni czytelnicy.

7. Bibliotekarz może żądać wcześniejszego zwrotu książek, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

8. W razie braku książki w zbiorach, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika bibliotekarz sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też
zwraca wypożyczone książki.

10. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki
należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę wypożyczoną w
bibliotece musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej
cenie książek zgubionych lub zniszczonych.

12. Wszystkie książki wypożyczone przez uczniów ostatnich klas muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

13. Uczeń, który odchodzi ze szkoły, ma obowiązek zwrócić wszystkie książki do biblioteki.

Regulamin Centrum Multimedialnego
w bibliotece Zespołu Szkół w Koniecpolu 

I. Zasady ogólne:

·  Centrum Multimedialne udostępnia wszystkim klientom biblioteki 8 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner ) w CELACH EDUKACYJNYCH.

· Korzystanie ze sprzętu jest całkowicie bezpłatne.
· Centrum Multimedialne jest czynne w godzinach pracy biblioteki:

                Poniedziałek:         8.00 - 15.00
                Wtorek:               8.00 - 15.00
                Środa:                 8.00 - 14.00
                Czwartek:            8.00 - 14.00
                Piątek:                8.00 - 15.00

Użytkownik ma obowiązek do zapisania w księdze odwiedzin swojego imienia i nazwiska, klasy oraz tematu poszukiwań - niezbędnych dla celów statystycznych.

II.  Zasady szczegółowe:

1. Użytkownik ma prawo do:

·  Korzystania z komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego w granicach określonych przez prowadzącego Centrum Multimedialne.

 2. Użytkownik ma obowiązek:
·  Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Centrum Multimedialne.
·  Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
·  Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
·  Okrycie wierzchnie zostawić w szatni.
·  Zapoznać się z regulaminem Centrum Multimedialnego.

3. Użytkownikowi nie wolno:
·  Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
·  Korzystać z nielegalnych płyt CD i DVD.
·  Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
·  Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
·  Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
·  Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
·  Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
·  Naruszać Regulaminu Centrum Multimedialnego oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej.
·  Samowolnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej.  
·  Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
·  Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.
· Wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.


OBCHODZILIŚMY MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  - Październik 2012


16 Targi Książki w Krakowie