Udział w projektach


 

Projekt partnerski Leonardo da Vinci


 

"Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży"

Nauczyciele Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przystapili do projektu  „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

W projekcie bierze udział 38 placówek oświatowych z powiatu częstochowskiego, 530 nauczycieli,  w tym 38 dyrektorów szkół i przedszkoli.

Wykaz szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie (tu kliknij)


Dzięki realizacji projektu możliwe jest zaktywizowanie działań podejmowanych przez szkoły i przedszkola oraz nauczycieli na rzecz własnego rozwoju.

 

 


 

Projekt „ Bądź przedsiębiorczym – aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu.”

W ramach projektu poprzez szkolenia tradycyjne, e -learningowe, doradztwo z zakresu podejmowania inicjatyw gospodarczych, wsparcie doradcy zawodowego uczniowie byli przygotowywani do wejścia na rynek pracy. Efektem tych działań był opracowany biznesplan działalności gospodarczej, który został zaprezentowany podczas zorganizowanego  w szkole Dnia Przedsiębiorczości. Uczniowie biorący udział w projekcie oraz nauczyciel kierujący tą grupą uczniów – Pani Wanda Kotela otrzymali od prezesa Fundacji Viribus - Unitis certyfikaty oraz upominki.

Opracowany biznesplan można obejrzeć na stronie www.bp.katowice.pl/bazawiedzy.

 


 

Projekt –  „Podstępne WZW. Profilaktyka zakażeń HBV i HCV”

W dniu  5 marca  2013 r. z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu został zrealizowany projekt: „Podstępne WZW. Profilaktyka zakażeń HBV i HCV” .

W projekcie udział wzięło 97 uczniów ze wszystkich  klas drugich ( II B i II C LO oraz II TL/TŻ i II ZSZ) wg określonego harmonogramu.

Głównym celem projektu było przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych oraz kształtowanie postawy tolerancji   i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Partnerami projektu są Fundacja „Gwiazda Nadziei”, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Bristol-Myers Squibb,  zaś koordynatorem projektu WSSE w Katowicach. Zajęcia w ZSP w Koniecpolu przeprowadził nauczyciel biologii mgr Robert Pośpiech.Mam haka na raka

 

Projekt Leonardo da Vinci 

 

 
Moja firma w mojej gminie